Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


filosofiaciutadania:dimensio_biologica_esser_huma

L'èsser humà. La dimensió biològica

L'activitat consisteix en arribar al concepte biològic d'èsser humà per nosaltres mateixos amb el material que la professora us proporcionarà a classe. Com que aquesta és una qüestió força extensa i complexa, dividirem la feina en grups.

FASES DE L'ACTIVITAT

Primera fase

En petits grups de tres o quatre persones fareu una petita recerca sobre un aspecte històric o conceptual de l'evolució i l'hominització.

 • EVOLUCIÓ
 1. Grup 1: Antecedents
 2. Grup 2: Primeres investigacions evolucionistes
 3. Grup 3: Darwin i la Teoria de l'evolució
 4. Grup 4: Teoria Sintètica de l'Evolució
 • HOMINITZACIÓ
 1. Grup 5: Hominització
 2. Grup 6: Humanització

Una vegada feta la recerca elaborareu un article de dos fulls aproximadament amb la informació que considereu més rellevant.

Per tal de fer la feina en grup més eficaç us recomano utilitzar l'aplicació GOOGLE DRIVE (https://drive.google.com/ que té un processador de textos molt semblant al Word de Office amb l'avantatge que aquest és un processador de textos online on diverses persones poden estar editant el mateix document a la mateixa hora amb ordinadors diferents.

Per accedir a Google Drive només heu de tenir una conta de correu gmail, anar a l'aplicació Drive, clicar al botó “Nuevo” i després “Documentos de Google”. Per editar el document simultàneament heu de compartir el document amb els vostres companys de grup afegint les seves direccions de correu electrònic gmail.

[Es treballa a casa.]

Segona fase

 • A classe penjarem cadascun dels articles en aquest wiki en l'ordre dels grups (és a dir, el primer enllaç correpondrà al Grup 1: Antecedents). D'aquesta manera tindrem el text complet. En aquest moment haurem de consensuar el paràgrafs que faran d'enllaç entre un text i el següent per tal de donar coherència al text sencer.
 • Finalment, partir dels continguts que hem creat, descobrirem amb l'ajuda de la professora, les implicacions filosòfiques relaciones amb la teoría de l'evolució i el procés d'hominització de l'èsser humà i les afegirem al nostre wiki. Aquesta activitat la farem tots plegats (treball cooperatiu).

[Es treballa a classe.]

Tercera fase

Per finalitzar es farà individualment a casa el comentari del text que es proposa a continuació:

“El determinismo biológico, o quizás podríamos denominarlo con más precisión determinismo genético, es una forma de pensamiento muy influyente en la biología, y también fuera de ella, que trata de explicar los comportamientos individuales y las formas de organización social sobre la base de imperativos biológicos, en particular por la acción de los genes. La dotación genética de los individuos sería la causa determinante de su conducta y de las formas de organización que las sociedades humanas establecen para maximizar su éxito reproductivo.”

Soutullo, D., Biología, cultura y ética. Crítica de la sociobiología humana

 • Posa un títol al text
 • Quina o quines són les idees principals del text i quina relació existeix entre elles?
 • Quina relació té el concepte de determinisme biològic amb la teoria de l’evolució de Darwin?
 • Compara el determinisme biològic amb les teories ambientalistes.
 • Creus que la genètica particular de cadascun de nosaltres determina la nostra conducta o pel contrari creus que la cultura i l’ambient també interfereix en la construcció de la persona? Justifica la teva resposta i posa exemples.

[Es treballa a casa]

Com puc crear un wiki

Per tal de poder crear un wiki, aqui teniu un tutorial creat pel fundador de filosofias.es: Tutorial per crear un wiki

filosofiaciutadania/dimensio_biologica_esser_huma.txt · Última modificación: 2019/04/26 13:21 por Joaquín Herrero Pintado